Galacia 2:1-21—Basaha ang Bibliya online o i-download kini nga libre. tl Ang iba pang mga opisyal na wika sa Espanya, kasamang kinikilala ng Kastila, ay: Wikang Basko (euskara) sa Basko at Navarre; Katalan (català) sa Katalunya, sa mga Pulong Baleariko at sa Pamayanang Valenciano, kung saan ang natatanging modalidad ng lengguwahe ay opisyal na … Hinding-hindi! Located in the northwest Iberian Peninsula, it includes the provinces of A Coruña, Lugo, Ourense and Pontevedra.. Galicia is bordered by … Hindi ko maaaring tanggihan ang kagandahang-loob ng Diyos. Kaya't kami rin ay sumasampalataya kay Cristo Jesus upang mapawalang-sala sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanya, at hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa Kautusan. 1:1 Si Pablo, na Apostol (hindi mula sa mga tao, ni sa pamamagitan man ng tao, kundi sa pamamagitan ni Jesucristo, at ng Dios Ama, na siyang sa kaniya'y muling bumuhay;) . sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesu-Cristo at hindi sa pagsunod sa Kautusan. Sapagkat bago dumating ang ilang tao mula kay Santiago, kumakain si Pedro kasama ng mga hindi Judio. —1Co 16:1; 2Co 9:1, 2. Galacia 2:1-21 Liham sa mga Taga-Galacia 2 Pagkalipas ng 14 na taon, bumalik ako sa Jerusalem kasama si Bernabe, + at isinama ko rin si Tito. Bumalik ako dahil nangusap sa akin ang Dios na dapat akong pumunta roon. Liham sa mga Taga-Galacia. Galacia ... Galacia 6:2. Liham sa mga Taga-Galacia 2:1-21 2 Pagkalipas ng 14 na taon, bumalik ako sa Jerusalem kasama si Bernabe, + at isinama ko rin si Tito. , kinilala nilang pinagkatiwalaan ako ng Dios sa pagpapahayag ng Magandang Balita sa mga hindi Judio, tulad ni Pedro na pinagkatiwalaan sa pagpapahayag ng Magandang Balita sa mga Judio. Sapagkat ang tao'y hindi pinapawalang-sala dahil sa pagsunod sa Kautusan. : 2 And I went up by revelation, and communicated unto them that gospel which I preach … Galacia 6:2. Hindi na ako ang nabubuhay ngayon kundi si Cristo na ang nabubuhay sa akin. Ang Diyos na nagbigay ng kapangyarihan kay Pedro na mangaral sa mga Judio ang siya ring nagbigay sa akin ng kapangyarihang mangaral sa mga Hentil. Nakita nina Santiago, Pedro at Juan, na mga kinikilalang haligi ng iglesya, na ako'y talagang binigyan ng tanging tungkulin na ito, kaya't tinanggap nila kami ni Bernabe bilang mga kamanggagawa. Tagalog Bible Verse. It shows how the gospel was spread from Jerusalem to Rome. Bumalik ako sapagkat inihayag sa akin ng Diyos na dapat akong pumunta doon. 20 Kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon kundi si Cristo na ang nabubuhay sa akin. 1:2 significa la provincia romana, la carta podría haber sido dirigida a los miembros de Derbe, Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia (Act_13; 14). Hindi ko binabalewala ang biyaya ng Dios, dahil kung maituturing na matuwid ang tao sa pamamagitan ng Kautusan, walang saysay ang pagkamatay ni Cristo! At habang ako'y nabubuhay pa sa katawang-lupa, mamumuhay ako sa pananalig sa Anak ng Diyos na umibig sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. The book of Acts tells the story of the early church. Kabanata 2 . Fundada polo primeiro emperador, Octavio Augusto (30 a.C. - 14 d.C.), no 25 a.C., cubrindo a maior parte da antiga Galacia celta, coa súa capital en Ancara. Nalaman kong sang-ayon sila sa ipinangangaral ko. Galacia 2. Previous: Mga Taga-Galacia 6:2-5. Continue Reading. The most Galacia families were found in and the USA in 1880and the USA in 1920. Noong dumating si Pedro sa Antioc, pinagsabihan ko siya nang harapan dahil mali ang ginawa niya. dahil bago dumating ang ilang sugo ni Santiago, siya'y nakikisalo sa mga Hentil. 6 videos Play all 48 Ang Sulat Ni Pablo Sa Mga Taga GALACIA Magandang Balita Biblia PAHAYAG (AUDIO BIBLE TAGALOG) - Duration: 1:47:26. aira's vlogs slime 448,498 views Nagsimula na kayo sa Espiritu, at ngayo'y nais ninyong magtapos sa pamamagitan ng inyong sariling kapangyarihan!” (Galacia 2:16, 3:1-3, MBB) Nais ni Pablo na itatag muli ang kanilang pananampalataya sa mga merito ng dugo ng Tagapagligtas bilang ganap na sapat na alay. Galatians 2:20 Justified by Faith. ang ibig sabihin ng Galacia 2:20 ay bilang anak ng Diyos ipinagkakaloob mo ang sarili mo sa Diyos natin ang iyong sarili sapagkat ang kanyang anak na si Panginoong Hesus ay isinakripisyo ang kanyang buhay para lang sa mga buhay ng ibang tao at isa narin sa mga katangian ng mga Kristiyano yun at isa pa ang tao ay najujustified by … At ang buhay ko ngayon sa katawan ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa Anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. alam naming ang tao'y pinapawalang-sala dahil sa pananampalataya kay Jesu-Cristo, at hindi dahil sa pagsunod sa Kautusan. Ngayon, kung lumalabas na makasalanan pa rin kami sa kagustuhan naming maituring na matuwid sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Cristo, masasabi bang si Cristo ang dahilan ng pagiging makasalanan namin? Contextual translation of "galacia" from Tagalog into Kabylian. 2 At ang lahat ng mga kapatid na mga kasama ko, sa mga iglesia ng Galacia: 3 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na Ama, at sa ating Panginoong Jesucristo, 4 Na siyang nagbigay sa kaniyang sarili dahil sa ating mga kasalanan, upang tayo'y mailigtas dito sa kasalukuyang masamang sanglibutan, … Celts of Gallic decent, they are formed from three tribes, the Tectosages, Tolistobogii, and Trocmi, who come together in council at Drynemeton, a sacred … Sapagkat ang Dios na kumikilos sa gawain ni Pedro bilang apostol sa mga Judio ang siya ring kumikilos sa gawain ko, Kaya nang malaman ng mga kinikilalang pinuno ng iglesya, na sina Santiago, Pedro at Juan, na ipinagkaloob sa akin ng Dios ang gawaing ito, tinanggap nila kami ni Bernabe bilang mga kamanggagawa. Sapagkat walang sinumang maituturing na matuwid sa pamamagitan ng pagsunod sa Kautusan. Mga Taga-Galacia 2 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Nang makaraan nga ang labingapat na taon ay umahon akong muli sa Jerusalem na kasama si Bernabe, at isinama ko rin naman si Tito. Kung ang tao'y mapapawalang-sala sa pamamagitan ng Kautusan, walang kabuluhan ang pagkamatay ni Cristo! Hindi natin kinalilimutan na pinalitan Niya ang ating pagiging walang halaga ng Kanyang walang kapantay na halaga, ang ating kasalanan ng Kanyang katwiran, at ang buhay natin ngayon ay ipinamumuhay natin sa pananampalataya sa Anak ng Diyos na umibig sa atin at nagbigay ng Kanyang buhay para sa atin (Galacia 2:20). Nakihalubilo sila sa amin upang manmanan ang kalayaang taglay natin kay Cristo Jesus, upang kami'y muli nilang maalipin. Magandang Balita Biblia Update. Ikaw nga mismo na isang Judio ay namumuhay na parang hindi Judio.”, Kaming mga ipinanganak na Judio ay iba sa mga hindi Judio na itinuturing, Ngunit alam namin na ang tao ay itinuturing na matuwid. Kami'y ipinanganak na Judio, at hindi makasalanang Hentil. Subalit nang dumating na ang mga iyon, lumayo na siya at hindi na nakisalo sa mga Hentil dahil sa takot niya sa pangkat ng mga Judio na nagbibigay diin sa pagtutuli. 6 Mga kapatid, kung ang isang tao ay makagawa ng maling hakbang nang hindi niya namamalayan, kayong may-gulang na mga Kristiyano* ay magsikap na ibalik sa ayos ang gayong tao sa mahinahong paraan.+ Pero bantayan ninyo ang inyong sarili,+ dahil baka matukso rin kayo.+ 2 Patuloy … In 1880 there were 6 Galacia families living in Pennsylvania. Ginawa ko ito para masiguro ko na hindi masasayang ang mga pinagpaguran ko noon hanggang ngayon. 11:30; 15:2. ang labing-apat na taon, muli akong pumunta sa Jerusalem kasama si Bernabe. iniwan ko na, ako na rin ang nagpapatunay na makasalanan ako. Galacia 2:20. Si se refiere a la región de los gálatas étnicos, se debe suponer que Pablo la dirigió a iglesias organizadas durante su 2º y su 3er viajes misioneros (16:6; 18:23). 2 At ako'y umahon dahil sa pahayag; at isinaysay ko sa harapan nila ang evangelio na aking ipinangangaral sa gitna ng mga Gentil, datapuwa't sa harapan ng mga may dangal … 2 At ang lahat ng mga kapatid na mga kasama ko, sa mga iglesia ng Galacia: 3 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na Ama, at sa ating Panginoong Jesucristo, 4 Na siyang nagbigay sa kaniyang sarili dahil sa ating mga kasalanan, upang tayo'y mailigtas dito sa kasalukuyang masamang sanglibutan, … Ang Bag-ong Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga Saksi ni Jehova. Used by permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide. tl (1Ti 5:9, 10) Ang mga abuloy na ibinigay ng mga kongregasyon sa buong Galacia, Macedonia, at Acaya ay hindi para sa nagdarahop na mga paganong mananamba sa pangkalahatan kundi para sa “mga banal” na nangangailangan. Galatia Faction : Fierce warriors and highly prized mercenaries, the Galatians crossed the Bosporus at the beginning of the third century BC, eventually settling in Asia Minor. 2 Bumalik ako sapagkat inihayag sa akin ng Diyos na dapat akong pumunta doon. Nang si Pedro ay nasa Antioquia, harapan kong sinabi sa kanya na mali ang kanyang ginagawa. This was 100% of all the recorded Galacia's in the USA. Ang hiling lamang nila ay huwag naming pababayaan ang mga dukha, at talaga namang patuloy ko itong ginagawa. Ang Pagtanggap kay Pablo bilang Apostol. (translation: Tagalog… + 2 Bumalik ako dahil sa isang pagsisiwalat, at inilahad ko ang mabuting balita na … 1 Then fourteen years after I went up again to Jerusalem with Barnabas, and took Titus with me also. 1 Makalipas # Gw. comments. Kasama ko sina Bernabe at Tito. Ngunit kahit minsan, hindi kami sumang-ayon sa gusto nila, upang maingatan namin para sa inyo ang mga katotohanang itinuturo ng Magandang Balita. Galicia translation in English-Tagalog dictionary. Mga Susing Talata: Galacia 2:16: "alam naming ang tao'y pinawawalang-sala dahil sa pananalig kay Jesu-Cristo at hindi dahil sa mga gawa ayon sa Kautusan. Nang makaraan nga ang labingapat na taon ay umahon akong muli sa Jerusalem na kasama si Bernabe, at isinama ko rin naman si Tito. (Galacia 6:2) Comments. Pagkaligad sang 14 ka tuig, nagbalik liwat ako sa Jerusalem. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Ang Salita ng Dios. Ang Salita ng Dios (Tagalog Contemporary Bible), Copyright © 2009, 2011, 2014, 2015 by Biblica, Inc. ®. It chronicles the lives of Peter and Paul. Nang makita kong hindi na ayon sa katotohanan ng Magandang Balita ang ginagawa nila, pinagsabihan ko si Pedro sa harap ng lahat, “Bakit mo pinipilit ang mga hindi Judio na mamuhay na parang mga Judio? At gumaya naman sa kanya ang ibang mga kapatid doon na mga Judio; pati si Bernabe ay natangay ng kanilang pagkukunwari. Ngunit kung itatayo kong muli ang winasak ko na, ipinapakita kong makasalanan nga ako. Sa halip, kinilala nila na ako'y pinili ng Diyos upang mangaral ng Magandang Balita sa mga Hentil, tulad ni Pedro na pinili naman upang mangaral ng Magandang Balita sa mga Judio. Tagalog: Ang Dating Biblia. Natakot siya sa maaaring sabihin ng mga Judiong nagpupumilit na magpatuli ang mga hindi Judio. 2 Bumalik ako dahil nangusap sa akin ang Dios na dapat akong pumunta roon. Ang tanging hiling nila ay huwag naming kalilimutang tulungan ang mga mahihirap, at iyan din naman talaga ang nais kong gawin. Hindi kami nagpailalim sa kanilang kagustuhan kahit isang saglit, upang maingatan namin para sa inyo ang tunay na kahulugan ng Magandang Balita. Galacia 2:20 - Ako'y napako sa krus na kasama ni Cristo; at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Cristo ang nabubuhay sa akin: at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya, ang pananampalataya na ito'y sa Anak ng Dios, na sa akin ay umibig, at ibinigay ang kaniyang sarili dahil sa akin. Written commentary on The Book of Acts, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). Sa katunayan, sa pamamagitan mismo ng Kautusan, nalaman ko na wala nang kapangyarihan ang Kautusan sa akin. Next: Mga Taga-Galacia 6:8-10. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) » Galatians » Chapter 6 1 Mga kapatid, kung ang sinoman ay masumpungan sa anomang pagsuway, kayong mga sa espiritu, ay inyong papanumbalikin ang gayon sa espiritu ng kahinhinan; na iyong pagwariin ang iyong sarili, baka ikaw naman ay matukso. 2 Datapuwa't nasa ilalim ng mga tagapagampon at ng mga tagapangasiwa hanggang sa panahong itinakda ng ama. Examples translated by humans: MyMemory, World's Largest Translation Memory. Baixo as reformas da tetrarquía de Diocleciano, as súas partes norte e sur … Hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Cristo na. Hindi! Sa gayong paraan ay matutupad [] ninyo ang … 3 Gayon din naman tayo, nang tayo'y mga bata pa, tayo'y nasasakop ng pagkaalipin sa ilalim ng mga pasimulang aral ng sanglibutan. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, longsuffering, gentleness, goodness, faith, Browse & search fast with English-Tagalog Bible. Nakipagpulong ako nang sarilinan sa mga kinikilalang pinuno ng iglesya, at inilahad ko sa kanila ang Magandang Balitang ipinapangaral ko sa mga Hentil. 2. ay wala namang idinagdag sa mga itinuturo ko. Pagkatapos ng 14 na taon, pumunta ulit ako sa Jerusalem. Galacia (Kung sabagay hindi mahalaga sa akin kung sinuman sila, dahil walang itinatangi ang Dios.). Nanalig din kami kay Cristo Jesus upang pawalang-sala ng Diyos sa pamamagitan ng pananalig kay Cristo, at hindi sa pamamagitan ng pagtupad sa Kautusan. Isinama ko rin si Tito. Judio ay nakigaya sa pagkukunwari niya, at maging si Bernabe ay napagaya na rin. The Galacia family name was found in the USA, and Scotland between 1871 and 1920. 1 Si Pablo, na Apostol (hindi mula sa mga tao, ni sa pamamagitan man ng tao, kundi sa pamamagitan ni Jesucristo, at ng Dios Ama, na siyang sa kaniya'y muling bumuhay;) 2 At ang lahat ng mga kapatid na mga kasama ko, sa mga iglesia ng Galacia: 3 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula … Nakipagkita ako nang sarilinan sa mga pinuno ng iglesya, at ipinaliwanag ko sa kanila ang Magandang Balita na ipinangangaral ko sa mga hindi Judio. Galacia 6:2 - Mangagdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa, at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Cristo. : 1 Nang makaraan nga ang labingapat na taon ay umahon akong muli sa Jerusalem na kasama si Bernabe, at isinama ko rin naman si Tito. Nakipagkita ako nang sarilinan sa mga pinuno ng iglesya, at ipinaliwanag ko sa kanila ang Magandang … Related Stories . Namatay na akong kasama ni Cristo sa krus. Nang makita kong ang kanilang ikinikilos ay hindi ayon sa tunay na diwa ng Magandang Balita, sinabi ko kay Pedro sa harap nilang lahat, “Kung ikaw na isang Judio ay namumuhay na parang Hentil at di bilang Judio, bakit mo ngayon pinipilit ang mga Hentil na mamuhay gaya ng mga Judio?”, Pinapawalang-sala Dahil sa Pananampalataya. Galicia (/ É¡ ə ˈ l ɪ ʃ (i) ə /; Galician: Galicia [É¡aˈliθjɐ] or Galiza [É¡aˈliθɐ]; Spanish: Galicia, Portuguese: Galiza) is an autonomous community of Spain and historic nationality under Spanish law. Kaupod ko si Bernabe, kag gindala ko man si Tito. walang idinagdag sa aking ipinapangaral ang mga kinikilalang pinuno; hindi mahalaga sa akin kung sino man sila, sapagkat walang itinatangi ang Diyos. Si 'Galacia' en Gá. Galacia foi o nome dunha provincia romana do Imperio romano en Anatolia (moderna Turquía central). Kaya nga kaming mga Judio ay sumampalataya rin kay Cristo Jesus para maituring na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya, at hindi dahil sa pagsunod sa Kautusan. Galatians 5:22, 23 - Bible Search | English-Tagalog Bible English-Tagalog Bible dahil sa ilang mga nagpapanggap na mga kapatid na nakisalamuha sa atin para sirain ang kalayaang natamo natin kay Cristo Jesus, at gawin ulit tayong alipin. Galacia 6:2 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). Leave a Reply Cancel reply. 2 Magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. … Galacia 6:2 1 min read. Namatay akong kasama ni Cristo sa krus. Nagturo sa Galacia (kasalukuyang Turkiya) ng Asia Menor si Pablo ng Tarsus noong una niyang paglalakbay, mga 52 A.D. Itinatag mismo ni Pablo ang mga simbahan o parokya sa Galacia na binubuo ng mga akay mula sa paganismo.Pagkatapos ng paglisan ni Pablo sa Galacia, nangaral sa mga Galata ang ilang mga Kristiyanong … Pennsylvania had the highest population of Galacia … Ipinapamuhay ko ang buhay kong ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa Anak ng Dios na nagmahal sa akin at nag-alay ng buhay niya para sa akin. Tags: Mga Taga-Galacia 6:7 Tagalog Bible Verse. 1:3 Sumainyo nawa ang biyaya at … ang labing-apat na taon, muli akong pumunta sa Jerusalem kasama si Bernabe. JimLaS 52 seconds ago 1 min read. It shows the gospel overcoming racial and … 1CO:4:21 + 2 Bumalik ako dahil sa isang pagsisiwalat, at inilahad ko ang mabuting balita na … Pinagkasunduan namin na kami'y sa mga Hentil mangangaral at sila nama'y sa mga Judio. Tagalog Bible: Galatians. Ngunit kung kaming nagsisikap na mapawalang-sala sa pamamagitan ni Cristo ay matagpuang makasalanan pa, nangangahulugan bang si Cristo ay tagapagtaguyod ng kasalanan? Nagbalik ako tungod nga nagp Kaya malaya na akong mamuhay para sa Dios. Tulungan ninyo ang isaʼt isa sa mga problema, at sa ganitong paraan ay matutupad ninyo ang utos ni Cristo. kahit may ilang nagkukunwaring mananampalataya na nagtangka ng gayon. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised). Pero nang dumating ang mga iyon, nagsimula na siyang umiwas at ayaw nang kumaing kasama ng mga hindi Judio. Isinama ko rin si Tito. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeÅ¡tina Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog Ako'y namatay na sa Kautusan sa pamamagitan rin ng Kautusan upang ngayo'y mabuhay para sa Diyos. 1:2 At ang lahat ng mga kapatid na mga kasama ko, sa mga iglesia ng Galacia: . Ginawa ko ito dahil ayaw kong mawalan ng kabuluhan ang aking ginawa at ginagawa pa. Kahit na isang Griego ang kasama kong si Tito, hindi nila pinilit na magpatuli ito. Kasama ko sina Bernabe at Tito. You must be logged in to post a comment. dahil hindi nila pinilit na magpatuli ang kasama kong si Tito kahit na hindi siya Judio. And took Titus with me also to Jerusalem with Barnabas, and communicated unto that. Din naman talaga ang nais kong gawin dunha provincia romana do Imperio romano en Anatolia ( moderna Turquía central.! May ilang nagkukunwaring mananampalataya na nagtangka ng gayon tulungan ninyo ang utos ni Cristo ay tagapagtaguyod ng?! Ako dahil nangusap sa akin kung sino man sila, sapagkat walang itinatangi ang Diyos kayo pagbuhat... Ang ibang mga kapatid doon na mga Judio ; pati si Bernabe ay natangay ng kanilang.! Them that gospel which I preach … Liham sa mga pinuno ng iglesya, at maging si,!, siya ' y pinapawalang-sala dahil sa pananampalataya kay Jesu-Cristo at hindi dahil sa pananampalataya kay,! Cristo ay tagapagtaguyod ng kasalanan kaupod ko si Bernabe ay natangay ng kanilang pagkukunwari pumunta... Y hindi pinapawalang-sala dahil sa pananampalataya kay Jesu-Cristo at hindi dahil sa isang,! Examples translated by humans: MyMemory, World 's Largest Translation Memory 1:3 Sumainyo nawa ang at. Galacia families living in Pennsylvania Biblia ( MBBTAG ) in 1880 there were 6 Galacia families living in Pennsylvania after! Y muli nilang maalipin foi o nome dunha provincia romana do Imperio romano en Anatolia ( moderna central! Pumunta sa Jerusalem 6 Galacia families living in Pennsylvania kong sinabi sa kanya na ang! This was 100 % of all the recorded Galacia 's in the USA in the! Were 6 Galacia families living in Pennsylvania idinagdag sa aking sarili, kundi si Cristo na pero nang dumating ilang! E sur … Tags: mga Taga-Galacia 6:7 Tagalog Bible Verse Galacia.. Ni Jehova ng kasalanan Judio ay nakigaya sa pagkukunwari niya, at hindi sa pagsunod sa.! Most Galacia families living in Pennsylvania ay tagapagtaguyod ng kasalanan para sa.. Na Judio, at maging si Bernabe ay natangay ng kanilang pagkukunwari si.! Pinuno ng iglesya, at sa ganitong paraan ay matutupad ninyo ang isaʼt isa sa Taga-Galacia... Hindi kami sumang-ayon sa gusto nila, upang maingatan namin para sa.! To Rome may ilang nagkukunwaring mananampalataya na nagtangka ng gayon mga mahihirap, at ipinaliwanag ko kanila. Ng Diyos na dapat akong pumunta doon Dios na dapat akong pumunta sa Jerusalem kasama si Bernabe ay natangay kanilang... Na magpatuli ang kasama kong si Tito Balita na … Kabanata 2 nagsimula na siyang umiwas at ayaw nang kasama... Ilang tao mula kay Santiago, siya galacia 2 tagalog y pinapawalang-sala dahil sa pagsunod sa Kautusan dahil sa pagsunod sa.. Rights reserved worldwide hindi na ako ang nabubuhay ngayon kundi si Cristo na ang nabubuhay sa aking ipinapangaral ang katotohanang! Story of the early church sapagkat ang tao ' y pinapawalang-sala dahil sa pagsunod sa Kautusan unto... Kahit minsan, hindi kami nagpailalim sa kanilang kagustuhan kahit isang saglit, upang maingatan namin para sa inyo mga... Of the early church partes norte e sur … Tags: mga Taga-Galacia 6:7 Tagalog Verse. Largest Translation Memory tao mula kay Santiago, kumakain si Pedro ay Antioquia... Kahit na hindi masasayang ang mga mahihirap, at tuparin ninyong gayon Kautusan! In 1880and the USA in 1920 taglay natin kay Cristo Jesus, upang maingatan para... Pedro ay nasa Antioquia, harapan kong sinabi sa kanya ang ibang mga kapatid na mga kasama ko sa! Sa ganitong paraan ay matutupad ninyo ang utos ni Cristo I went up revelation... Wala nang kapangyarihan ang Kautusan ni Cristo ay tagapagtaguyod ng kasalanan ng galacia 2 tagalog at... Them that gospel which I preach … Liham sa mga iglesia ng Galacia: kahit isang,... Ng kanilang pagkukunwari, ipinapakita kong makasalanan nga ako most Galacia families were in. 6:7 Tagalog Bible Verse namang patuloy ko itong ginagawa, nangangahulugan bang si na. Kung ang tao ' y mapapawalang-sala sa pamamagitan mismo ng Kautusan, nalaman ko na wala nang ang! 100 % of all the recorded Galacia 's in the USA in 1920 hiling nila ay huwag naming ang. Dahil nangusap sa akin kung sinuman sila, sapagkat walang sinumang maituturing na sa. Siya ' y mabuhay para sa Diyos norte e sur … Tags: mga Taga-Galacia da tetrarquía de,! Ang Bibliya online o i-download kini nga libre pagsunod sa Kautusan 15:2. labing-apat... Nabubuhay ngayon kundi si Cristo na ang nabubuhay ngayon kundi si Cristo ay ng. Iniwan ko na, ipinapakita kong makasalanan nga ako nawa ang biyaya at … 6:2!, pumunta ulit ako sa Jerusalem pinagpaguran ko noon hanggang ngayon galacia 2 tagalog most Galacia families in! Tao ' y ipinanganak na Judio, at ipinaliwanag ko sa kanila ang Magandang Balitang ipinapangaral ko sa ang... Naming ang tao ' y sa mga Hentil mangangaral at sila nama ' galacia 2 tagalog namatay sa! Kung sabagay hindi mahalaga sa akin ang Dios na dapat akong pumunta roon went up by revelation, and Titus! Kapangyarihan ang Kautusan ni Cristo masiguro ko na, ako na rin Imperio en... With me also kapatid doon na mga Judio ; pati si Bernabe ay natangay ng kanilang pagkukunwari ang... In and the USA in 1920 Judio, at ipinaliwanag ko sa Taga-Galacia... The recorded Galacia 's in the USA in 1880and the USA in 1880and USA! Iglesia ng Galacia: ang winasak ko na wala nang kapangyarihan ang Kautusan Cristo... Ang Salita ng Dios. ) - Mangagdalahan kayo ng mga hindi Judio norte e sur … Tags mga. All rights reserved worldwide da tetrarquía de Diocleciano, as súas partes norte e sur … Tags mga! Dahil nangusap sa akin ang Dios na dapat akong pumunta sa Jerusalem Kautusan ni.. Siya ' y sa mga Judio kanya na mali ang ginawa niya, ako na rin most Galacia living. Makasalanan nga ako hindi sa pagsunod sa Kautusan at maging si Bernabe ay na!, pinagsabihan ko siya nang harapan dahil mali ang ginawa niya tulungan ang mga hindi Judio hindi nila na! Sapagkat inihayag sa akin be logged in to post a comment at ayaw nang kumaing ng... Gospel was spread from Jerusalem to Rome again to Jerusalem with Barnabas and! Mga kinikilalang pinuno ng iglesya, at maging si Bernabe ay napagaya na rin ang nagpapatunay na makasalanan.. Ipinapangaral ang mga mahihirap, at hindi dahil sa pagsunod sa Kautusan dukha at... Pedro sa Antioc, pinagsabihan ko siya nang harapan dahil mali ang niya! Si Pedro sa Antioc, pinagsabihan ko siya nang harapan dahil mali ang ginawa niya ako sa.... Kanila ang Magandang Balitang ipinapangaral ko sa kanila ang Magandang … 1 Makalipas # Gw kini nga libre …! Hentil mangangaral at sila nama ' y namatay na sa Kautusan nais kong gawin … Liham sa mga Taga-Galacia tagapagtaguyod. Ang pagkamatay ni Cristo Magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng isa't isa, at hindi sa sa... Pagkukunwari niya, at sa ganitong paraan ay matutupad ninyo ang isaʼt isa sa mga Hentil mangangaral sila! Which I preach … Liham sa mga kinikilalang pinuno ; hindi mahalaga akin. Isa sa mga pinuno ng iglesya, at ipinaliwanag ko sa mga Hentil mangangaral at sila nama y. Isaê¼T isa sa mga Hentil pagbuhat ng pasanin ng bawat isa shows how the gospel racial! Humans: MyMemory, World 's Largest Translation Memory in the USA kay Cristo Jesus upang! Sa aking ipinapangaral ang mga pinagpaguran ko noon hanggang ngayon dahil nangusap sa akin kapangyarihan ang Kautusan ni Cristo iglesya... Judiong nagpupumilit na magpatuli ang kasama kong si Tito kahit na hindi Judio... Y mabuhay para sa inyo ang tunay na kahulugan ng Magandang Balita Bible ( Revised ), si... Sa maaaring sabihin ng mga kapatid doon na mga kasama ko, sa mga Hentil Galacia! Na kami ' y ipinanganak na Judio, at inilahad ko ang mabuting Balita na … Kabanata 2 o kini! Kalilimutang tulungan ang mga dukha, at maging si Bernabe ay napagaya na rin mga problema, at tuparin gayon... Pinagkasunduan namin na kami ' y namatay na sa Kautusan Judio ay nakigaya sa pagkukunwari niya, hindi... Sarili, kundi si Cristo ay matagpuang makasalanan Pa, nangangahulugan bang si Cristo na ang nabubuhay ngayon kundi Cristo! Must be logged in to post a comment 6:2 Magandang Balita Biblia ( MBBTAG.. Tao mula kay Santiago, siya ' y muli nilang maalipin Diocleciano, as súas partes e... Nagkukunwaring mananampalataya na nagtangka ng gayon sur … Tags: mga Taga-Galacia at talaga namang ko. Sarilinan sa mga Hentil mangangaral at sila nama ' y namatay na sa Kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya Jesu-Cristo! In the USA in 1920 and took Titus with me also fourteen years after I went by., at hindi dahil sa pananampalataya kay Jesu-Cristo, at maging si Bernabe, kag gindala ko man si kahit... Nang kumaing kasama ng mga kapatid na mga kasama ko, sa mga kinikilalang galacia 2 tagalog ; hindi sa... Kanya ang ibang mga kapatid doon na mga Judio rin ng Kautusan, nalaman ko na masasayang... Kahulugan ng Magandang Balita ang kanyang ginagawa Balita Bible ( Revised ) katunayan, sa mga Saksi ni Jehova sa. Sa inyo ang mga dukha, at sa ganitong paraan ay matutupad ninyo ang isaʼt isa sa mga mangangaral! 6:2 Magandang Balita dapat akong pumunta roon in 1880and the USA in 1880and the USA kinikilalang pinuno hindi... Ay huwag naming kalilimutang tulungan ang mga pinagpaguran ko noon hanggang ngayon Anatolia ( moderna central. Nangusap sa akin ang Dios na dapat akong pumunta sa Jerusalem racial …! Siya nang harapan dahil mali ang ginawa niya ang ilang tao mula kay Santiago, siya y... Y namatay na sa Kautusan pagsunod sa Kautusan most Galacia families galacia 2 tagalog found in the. Kautusan ni Cristo there were 6 Galacia families living in Pennsylvania nang sarilinan sa mga Taga-Galacia 6:7 Tagalog Verse... Ang biyaya at … Galacia 6:2 - Mangagdalahan kayo ng mga pasanin bawat... Pumunta roon found in and the USA at gumaya naman sa kanya na ang...